?

Log in

For et fint tiltak! Skulle gjerne vært der! - Frisk Osloluft - Norge [entries|archive|friends|userinfo]
Frisk Osloluft - Norge

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

For et fint tiltak! Skulle gjerne vært der! [Jan. 18th, 2007|12:45 am]
Frisk Osloluft - Norge

luft

[luighseach]
[music |Madrugada - Shine]

Torsdag 18. januar: Julegavebyttefest
Kl 19 - 21, Biblioteket, 2. etasje på Chateau Neuf, Majorstua

Har du fyllt opp studenthybelen med mer eller mindre ubrukelige gaver etter julaften?
Kom innom og bytt til deg noe annet!
Musikk og servering av retro julekaker.

Arrangør: FIVH Blindern
(Fikk du ingen ubrukelige julegaver? Heldiggris! Bytt noe annet ubrukelig i stedet!)
linkReply

Comments:
[User Picture]From: pengolodh_sc
2007-01-18 12:33 am (UTC)
Det vil kanskje være en fordel å fordele teksten over flere linjer, så den ikke blir så bred? For tiden er denne LJ-posten nesten dobbelt så bred som skjermen min kan vise på en gang.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: luighseach
2007-01-18 12:34 am (UTC)
Åjda, beklager! Den gjør ikke noe rart i min, så det var bra du sa fra, ellers hadde jeg ikke oppdaga det...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: lutramania
2007-01-18 05:39 am (UTC)
Hva i all verden er en retro julekake?
(Reply) (Thread)