?

Log in

Feeds - Frisk Osloluft - Norge [entries|archive|friends|userinfo]
Frisk Osloluft - Norge

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Feeds [Jan. 20th, 2007|07:56 pm]
Frisk Osloluft - Norge

luft

[luighseach]
Skulle gjerne hatt en liste over norske og norskrelaterte feeds...

Hva har dere? Jeg veit bare om spraakteigen og en til nemi som er mer død enn levende.

Gimme!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: aeary
2007-01-21 06:32 am (UTC)
Jeg laget en feed for musikk-webzina Musiq for en tid siden. Det er mest anmeldelser av rock og metal i forskjellige innpakninger, men begynner å ta seg opp på indie også. musiq_norway.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: luighseach
2007-01-26 06:53 pm (UTC)
Takk! :o)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mirazandar
2007-01-21 03:03 pm (UTC)
den norske webcomicen avmakt som jeg ikke egentlig er så glad i har en feed, fet ikke åssen jeg lenker til feeds, men den er på userinfon min
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: luighseach
2007-01-26 06:53 pm (UTC)
Å, jeg likte den kjempegodt! Tusen takk! :oD
(Reply) (Parent) (Thread)